....Go: 네임텍 & DTSQ: 대구 / 부산..Go: Nametag & DTSQ: Daegu / Busan....

....

대구 록스

일시: 2016년 12월 09일 (금) 20:00
장소: 클럽헤비
입장료: (현매) 15,000원
라인업 : 더 튜나스 / 마치킹스 / 네임텍 / DTSQ

부산 Vol 1

일시: 2016년 12월 10일 (토) 22:00
장소: Basement Pub
부산광역시 금정구 장전동 418-32
무료입장
라인업 : 일렉펀트 / 블러드베리 / 지니너스 / 네임텍 / DTSQ

부산 Vol 2

일시: 2016년 12월 11일 (일) 19:00
장소:  Ol' 55
부산광역시 남구 용소로 19번길 26
자율모금
라인업 :  아지 / 소음발광 싸우스나인 / 네임텍 / DTSQ

..

Daegu Rocks

Date: December 9, 2016 20:00
Venue: Club Heavy
Door: 15,000원
Lineup : The Tunas / The March Kings / Name Tag / DTSQ

Busan Vol. 1

Date: December 10, 2016 22:00
Venue: Basement
Door: No cover
Lineup : Elecphant / Bloodberry / Genius / Name Tag / DTSQ

Busan Vol. 2

Date: December 11, 2016 19:00
Venue: Ol' 55
Door: Donations
Lineup : A. gi / Small Light Goes On / Southnine / Name Tag / DTSQ

....


....

오시는 길

..

Directions

....